Yards & Warehouses

Yards & Warehouses

บริการพื้นที่ลานวางสินค้าและโกดังกว่า 25,000 ตร.ม. มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในจัดเก็บสินค้าทั้งบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทางSAP มีการวางผังและจัดระบบต่างๆให้ตรงกับความต้องการในการจัดเก็บสินค้า โดยมุ่งมั่นที่จะให้บริการเก็บรักษา ขนส่งและให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสินค้า ภายใต้การควบคุมอย่างเหมาะสมที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งลาน Load สินค้าที่กว้างขวางเอื้อให้บริษัทฯ สามารถออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสินค้าและรถขนส่งสินค้า ทุกรูปแบบ และทั้งนี้ทางSAP มีเป้าหมายในการให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจรสำหรับสินค้า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไป

For More Information Click Here